DLI logo

 

Dual Language and
Immersion Family Education

 


Ib pab xibfwb qhia ob hom lus* nyob rau tom lub tsev kawm ntawv qib siab University of Minnesota tau sib koom tes nrog ib cov xibfwb nyob rau hauv nroog ntxaib yog cov tau los tsim Lub Rooj Kawm Kev Qhia Ob Hom Lus Rau Tsev Neeg. Nws tau txais kev txhawb los ntawm United States Department of Education grant uas nyob rau ntawm Office of English Language Acquisition.

The Dual Language and Immersion Family Education program was developed by a team of Dual Language and Immersion (DLI) educators from the University of Minnesota and teacher contributors from surrounding school districts. It is supported by a United States Department of Education grant from the Office of English Language Acquisition.   

Lub Rooj Kawm Kev Qhia Ob Hom Lus Rau Tsev Neeg muaj ob sab:

 • txoj kev kawm rau cov niam txiv, tuaj kawm ntawm cov xibfwb Hmoob, muaj 4 hmo kawm txog 4 lub ntsiab raws li no:
  • Qhov Chiv Ntawm Kev Kawm Ob Hom Lus
  • Kev Paub Hais, Nyeem, thiab Sau Ob Hom Lus
  • Kev Nyuab Los Ntawm Kev Kawm Ob Hom Lus
  • Kev Npaj Kawm Ntawv Qib Siab thiab Ua Hauj Lwm

  Lub Rooj Kawm Kev Qhia Ob Hom Lus Rau Tsev Neeg muaj kev qhia thiab muaj ntaub ntawv pab rau cov xibfwb uas xav pib qhia lus Hmoob rau lawv cov tsev kawm ntawv.

 • Ib co ntaub ntawv thiab video los txhawb thiab qhia niam txiv txog kev kawm ob hom lus, yog tias lawv xav paub ntxiv 

The DLI Family Education program is made up of two components:

 • a series of four face-to-face sessions for families, facilitated by bilingual educators and covering four topics:
  • Dual Language and Immersion Basics
  • Bilingualism and Biliteracy
  • Challenges of Dual Language and Immersion Education
  • College and Career Opportunities

The Dual Language and Immersion Family Education program provides guidelines and materials for family education professionals interested in implementing this program in their own schools or school districts.

 

*Dual Language and Immersion Family Education Project Development Team

 

CARLA Mailing List Signup Contact CARLA CARLA Events Donate to CARLA CARLA on Facebook CARLA on YouTube Twitter
Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) • 140 University International Center • 331 - 17th Ave SE • Minneapolis, MN 55414