EXERCISE #2


phle vWR ke iv„;iqRyo' ke ilE a>y;s -
suinye a;wr bt;ye k;wns; v,Rn iks ic] k; hw)

° v,Rn nMbr 1 sunne ke ilye listen (264K)
° v,Rn nMbr 1 sunne ke ilye listen (165K)

° dono' v,Rn p!ėne ke ilye click here.

ic] nMbr 1

° ic] k; #Ik v,Rn sunne ke ily e

ic] nMbr 2

° ic] k; #Ik v,Rn sunne ke ilye


Go back to try another exercise.